Logopedas

 Logopedo veiklos tikslas:

teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo veiklos turinys:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus;
  • nustato ir šalina specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • numato ir taiko specialiosios pedagoginės pagalbos tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Švenčionių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

 
Gimnazijos logopedė
Irena Moisejevienė
DARBO LAIKAS:
  Pirmadienis
12.10 – 14.45
  Antradienis
8.00 – 9.00; 12.10 – 14.45
  Trečiadienis
8.00 – 14.45
  Ketvirtadienis
10.00 – 15.40
  Penktadienis
8.00 – 9.00; 12.10 – 14.45