Metodinė taryba

Edita Meškovienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos, ekonomikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė

Vilma Navickaitė – sekretorė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė,  chemijos vyresnioji mokytoja

Laima Jurevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Danguolė Grincevičienė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, istorijos vyresnioji mokytoja

Irina Macanko, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų (užsienio) kalbos vyresnioji mokytoja

Ritutė Martinkėnienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Edita Rudinskienė, dorinio ugdymo, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų  metodinės grupės pirmininkė, muzikos vyresnioji mokytoja

Natalija Volujevič, specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji socialinė pedagogė

   

Metodinės tarybos funkcijos

 

  • Kartu su gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui
  • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
  • koordinuoja metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.