Olweus programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Pabradės „Ryto“ gimnazijoje

Paskelbė: , 2017-06-02

Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Nuo 2008 metų Olweus patyčių prevencijos programa pradėta sėkmingai taikyti ir Lietuvos mokyklose.

Olweus programa siekiama ilgalaikio poveikio – saugios, draugiškos, pasitikėjimu grįstos aplinkos mokykloje sukūrimo ir palaikymo. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja 20 – 70 proc., taip pat sumažėja asocialaus elgesio, tokio kaip vandalizmo, vagysčių, pamokų praleidinėjimo apraiškų; klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas požiūris į mokyklą.

Olweus programa yra unikali tuo, kad į jos vykdymą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – mokyklos administracija, mokytojai, techninis personalas, mokiniai, tėvai. Patyčios vyksta ne tik atvirai, bet ir užmaskuotomis formomis, todėl ši problema reikalauja sutelktų, suderintų visos bendruomenės veiksmų. Olweus programos priemonės pirmiausia yra nukreiptos į kooperatyvų suaugusiųjų mokymąsi, komandinį darbą. Tik suaugusiesiems sutarus dėl bendrų principų, išsigryninus patyčių sąvokos prasmę, išmokus jas atpažinti, pradedama dirbti su vaikais.

Olweus programos įgyvendinimo metu visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, mokyklos darbuotojai, tėvai) supažindinami su patyčių sąvoka, mokosi jas atpažinti; patyčių atveju yra apibrėžtos procedūros, kaip elgtis, kad jos nesikartotų; patyčių atvejai fiksuojami patyčių registravimo žurnale, aprašomos visos aplinkybės ir veiksmai, kurių buvo imtasi joms sustabdyti; visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt.

Pabradės „Ryto“ gimnazija Olweus programą sėkmingai įdiegė 2015 – 2016 metais, o nuo 2017 metų toliau tęsia veiklas įgyvendindama programos kokybės užtikrinimo sistemą OPKUS, siekiant užtikrinti sistemingą darbą patyčių prevencijos srityje ir toliau palaikyti saugią bei  tarpusavio bendradarbiavimu paremtą mokyklos atmosferą.

2016 m. lapkričio mėnesį mokykloje buvo atlikta pakartotinė Olweus mokinių apklausa, kurioje sudalyvavo 258 mokiniai (88,1 proc.). Rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis per metus sumažėjo 22 procentais. Daugiausia patyčių išlieka klasėje, kai joje nėra mokytojo, ir koridoriuose. Atsižvelgdama į šiuos duomenis, mokykla toliau  sieks taikyti specifines prevencines priemones, kurios mažintų patyčias būtent šiose mokyklos vietose. Taip pat apklausos rezultatai atskleidė, kad mokiniai pradėjo labiau pasitikėti mokyklos mokytojais. Padvigubėjo mokinių, pasisakančių apie patiriamas patyčias suaugusiems mokykloje (nuo 15 proc. 2015 m. iki 32 proc. 2016 m.). Šis procentas labai džiugina, jį bus stengiamasi didinti ir toliau. Taip pat mokinių buvo klausiama, ar dažnai mokytojai mokykloje bando sustabdyti patyčias. Net 60 procentų mokinių atsakė, kad mokytojai tai daro dažnai arba beveik visada. Tai rodo, jog mokiniai pastebi ir vertina mokytojų teigiamus veiksmus, o tai dažniausiai ir prisideda kuriant tarpusavio pasitikėjimą.

2017 m. mokykla toliau planuoja tęsti Olweus programos veiklas (mokytojai rinksis į tęstinį darbą Mokymosi ir supervizijų grupėse, mokiniams bus vedamos klasės valandėlės, bus vykdomos sistemingos patyčių stebėjimo ir intervencijos procedūros), o 2018 m. – sertifikuotis ir gauti tarptautinį Olweus mokyklos vardą.