Projektai

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“

Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio gimnazija dalyvauja projekte „ Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras.

Projekto įgyvendinimo metu mokiniams bus teikiamos sistemingos ir kokybiškos ugdymo karjerai paslaugos. Šių paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Sėkminga karjera – tai gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu, todėl sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Padedamas mokytojų, pasitardamas su karjeros konsultantais, jaunas žmogus geriau pažins save, savo interesus, gebėjimus, gaus jam aktualią informaciją apie studijų ir darbo galimybių įvairovę, išmoks sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, pasirinkti kompetencijas, kurias norės ugdyti ir tai ateityje sąlygos didesnį pasitenkinimą pasirinkta studijų kryptimi, profesine veikla ir geresniais darbo rezultatais. Geriau suprasdamas, kam jam reikalingos vienokios ar kitokios žinios ir kaip jas įgyti, mokinys mažiau blaškysis, priims teisingesnius sprendimus dėl mokymosi krypčių, studijų.

Gimnazijoje ugdymą karjerai koordinuoja karjeros koordinatorė Laima Mikulėnienė.

Su koordinatore galite susisiekti el. paštu laima.mikuleniene@gmail.com, telefonu +370 612 93832 arba užeiti į gimnazijos skaityklą (111 kab.).

Papildoma informacija apie projektą:

www.mukis.lt
www.aikos.lt
www.euroguidance.lt

 

Projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ vykdymas

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“  įgyvendinimą. Projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Norint įveikti mokyklų bendruomenių (8-12 klasių mokinių) atskirtį nuo kultūros proceso, be kūrybiškumo skatinimo plačiausia prasme, reikia siekti kultūrinio sąmoningumo gilinimo, suvokimo, kad kultūra apima meną, istorijos, politikos tapatybės refleksiją, ugdo atsakingą pilietiškumą.

Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą.

Džiaugiamės vykstančiais meninės kūrybos mokymais gimnazijoje. Pamokose ir praktiniuose užsiėmimuose tobulinamos šios mokinių kompetencijos: kūrybiškumas, vaizduotė, meninis ugdymas, būsimų kultūros vartotojų kompetencija.

2012 m. gegužės 4 d. vyko susitikimas su Gintare Adomaityte, prozininke, eseiste, dramaturge. Rašytoja pažymėjo, kad pati rašo pasakas ir domisi šio žanro istorija. Gintarė Adomaitytė pasiūlė mokiniams susimąstyti ir atsakyti į klausimą „Kokios turi būti gyvenimo peripetijos, kad žmogus imtųsi retoko pasakos suaugusiems žanro, pasmerkiančio rizikai likti nesuprastu“? Padėjo suvokti gilią filosofinę pasakų prasmę.

2012 m. gegužės 11 d. gimnazijoje viešėjo žurnalistas, fotografas, dailininkas Zinas Jonas Kazėnas. Autorius vedė kūrybinę pamoką „Fotografika tai – taikomoji fotografija ir meno rūšis“. Zinas Kazėnas pasakojo, rodė filmus, skaidres ir nuotraukas, o mokiniai piešė. Menininkas iš karto vaikams leido pasijusti kūrėjais, mokė piešti abstrakcijas. Įdomu buvo vaikams drauge su profesionalu aptarinėti jo sukurtas abstrakcijas – kaip skirtingai žmonės mato ir supranta pasaulį. Iš mokinių piešinių ir fotografijų Zinas Kazėnas sukūrė filmą.

2012 m. lapkričio 5 d. teatro meno kūrėjai Algimantas Butvilas, Vaiva Mainelytė, Ramutis Rimeikis vedė teorinę pamoką „Tėvų ir vaikų santykių raida“. Aktoriai išraiškingai skaitė Jono Biliūno apsakymų ,,Joniukas“, Kūdikystės sapnai“, ,,Ubagas“, ,,Laiškai“ ištraukas. Pamokoje aktoriai pateikė J. Biliūno kūrinių interpretacijas, padėjo suvokti dvasines ir kultūrines vertybes, skatino mokinius kūrybiškumą, kalbėjo su mokiniais apie šių dienų vaikų ir tėvų santykius šeimose.

Kitas projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ aspektas – 11 prestižinių kultūros žurnalų prenumerata.

Tai  mokinių kultūrinio sąmoningumo gilinimas, praktinė medžiaga mokytojams bei metodinių prieigų praturtinimas.

Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atveria platesnį kultūros suvokimą, kelia mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatina pačius įsijungti į kultūros procesą.

 

Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa ,,Zipio draugai“.

Programos tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Programoje dalyvauja priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 1a ir 1b klasių mokiniai. Zipio draugų valandėles veda priešmokyklinės grupės pedagogė Olga Lukjanova, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Alma Šekštelienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Esmiralda Verikienė.

  

 

Tęstinis nacionalinis projektas ,,Drąsinkime ateitį“.

Pagrindinis tikslas – sėkmingu bei teigiamu pavyzdžiu padrąsinti ir įkvėpti jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis siekiant prasmingų gyvenimo tikslų ir kuo geresnių veiklos rezultatų savo ir savo šalies labui. Šio projekto veiklą gimnazijoje koordinuoja matematikos ir ekonomikos vyresnioji mokytoja Rita Jedik.

  

Plačiau www.drasinkimeateiti.lt

 

Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“.

Projekto tikslas – plėtoti mokymosi krypčių pasirinkimo galimybes 14 – 19 metų mokiniams, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį. Šiame projekte dalyvauja I – II gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijoje projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Jonas Kavaliūnas.

  

Plačiau galimybes.pedagogika.lt

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų paramos Mokyklų tobulinimo programos plius projektas  „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“.

Pagal šį projektą gimnazija aprūpinama įranga ir baldais. Gimnazija gavo bazinį įrangos ir baldų komplektą, kurįsudaro stacionarūs kompiuteriai ( 3 vnt.), nešiojamieji kompiuteriai (4 vnt.), baldai (kompiuteriniai stalai, kėdės – 5 vnt.), projektorius, dokumentų kamera, interaktyvioji lenta, balta lenta.

 

MTP + programos projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Šio projekto tikslas – modernizuoti gimnazijos technologijų, gamtos ir menų kabinetus mokymo priemonėmis ir įranga.